تقویم آموزشی نیمسال دوم 98-97

اطلاعیه ارزشیابی نیمسال اول 98-97

تقویم آموزشی نیمسال اول 98-97

 

راهنمای درخواست تسویه حساب

 

راهنمای درخواست بازگشت به تحصیل دانشجویان عدم مراجعه

 

راهنمای درخواست بازگشت به تحصیل دانشجویان انصرافی

 

راهنماي درخواست صدور گواهی موقت دانش آموختگی